Reglament

GRUPS:

Les classes de grup es formaran amb un mínim de 5 i un màxim de 9 persones. Amb els grups molt reduïts la direcció es reserva el dret a tancar els grups o ajuntar-los amb altres de el mateix nivell. També es podria considerar reduir el nombre d’hores lectives, mantenint el preu inicial.

DURADA:

El curs té una durada de 10 mesos, dividit en 3 trimestre.

PAGAMENTS: 

Grups: El pagament es realitzarà trimestralment durant els primers 7 dies del trimestre.

Repàs: El pagament es realitzarà mensualment, durant els primers 7 dies del mes.

Un retard de més de 7 dies en el pagament comporta el no poder assistir a classe fins que la quota hagi estat abonada. La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes.

MATRÍCULA: 

La matrícula és gratuïta.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT: 

Per a un aprofitament òptim de el curs, és imprescindible que els alumnes assisteixin a les classes amb regularitat i puntualitat. Els professors portaran un control de les assistències i, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, informaran als pares o tutors de qualsevol irregularitat.

LLIBRES:

En alguns cursos s’utilitza material propi, que està inclòs en el preu de el curs. En cas que es aconselli l’ús d’un llibre de text, aquest no estarà inclòs i haurà de ser abonat a part.

SEGURETAT: 

En el cas de menors de 9 anys, la persona que reculli els nens ha de ser coneguda pel professor / a. En cas que sigui una persona no coneguda, haurà d’avisar amb anterioritat i comunicar el nom i DNI de la persona que va a recollir a el menor. No sortirà de l’escola cap menor amb una persona que no s’hagi identificat degudament.

HORARI:

L’horari es confirmarà al setembre i s’adaptarà al màxim a les necessitats dels alumnes que s’apuntin a el nou curs. Les classes s’impartiran de dilluns a divendres en horari de matí i tarda.

COVID19:

Prenem totes les mesures d’higiene i desinfecció adequades contra la COVID19 i oferim les garanties necessàries per prevenir el contagi.