ADULTS

Aprendre una llengua estrangera és molt positiu a qualsevol edat, ja que ens donarà més independència a l’hora de viatjar i comunicar-nos amb persones d’altres cultures. A més, per als adults, sobretot per als adults grans, l’aprenentatge d’una llengua estrangera ajuda a mantenir actiu el cervell creant noves connexions neuronals.

Nivell A1 – Elemental

Aquest curs està adreçat a totes les persones que no han tingut mai contacte amb l’idioma. La idea és aprendre des de zero i de forma pràctica, ja que s’abordaran temes relacionats amb la comunicació bàsica.

A l’acabar el curs l’alumne serà capaç de mantenir una conversa senzilla i entendre textos simples.

Nivell A2 – Bàsic

Aquest curs està dirigit a adults amb coneixements previs de les estructures gramaticals bàsiques que volen millorar la comunicació oral. En aquest curs repassaran els temps verbals i les estructures bàsiques.

 

A final de el curs l’alumne serà capaç de comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques quotidianes sobre qüestions conegudes o habituals. També serà capaç de descriure aspectes senzills del seu passat i el seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

 

Nivell B1 – Pre-intermedi

Aquest curs està dirigit a adults que tenen les nocions fonamentals de gramàtica, però no se senten còmodes parlant. Durant el curs refrescaran i s’assentaran aquests coneixements, de manera que l’alumne a la fi de el curs serà capaç d’expressar-se oralment amb facilitat i podrà mantenir converses de més durada.

 

Nivell B2 – Intermedi

Aquest curs està dirigit a persones amb un nivell intermedi, que són capaços de mantenir una conversa, però no amb la fluïdesa que volguessin. En el curs ampliaran les seves competències orals i milloraran la seva pronunciació i fluïdesa practicant amb professors nadius en grups reduïts. Posaran en pràctica tots els coneixements previs i resoldran dubtes concrets per millorar la comunicació i comprensió en entorns més complexos.

 

A l’acabar el curs, l’alumne serà capaç d’entendre les idees principals de textos complexos i podrà relacionar-se amb parlants nadius amb fluïdesa i naturalitat.

 

Nivell C1

Aquest curs està dirigit a aquells alumnes que tenen un alt nivell de l’idioma però que volen arribar a un esglaó superior. Després de el curs els alumnes se sentiran còmodes en qualsevol situació, tant parlada com escrita, millorant el seu vocabulari general i fluïdesa.

A l’acabar el curs l’alumne serà capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer el sentit implícit. Expressar-se de forma fluida i espontània. Pot fer un ús efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió de el text.