ESPANYOL PER A ESTRANGERS

Podem organitzar cursos d’espanyol per a estrangers de tots els nivells,
des de persones que acaben d’arribar i no tenen coneixements previs, fins a
persones que necessiten perfeccionar l’idioma amb fins professionals.

Preparem als alumnes per aprovar els exàmens DELE, els títols oficials
acreditatius de el grau de competència i domini de l’espanyol, que atorga
l’Institut Cervantes.